تشکیل سرمایه

هدف از ارائه بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه بیمه البرز ، تنظیم برنامه مالی بیمه شده جهت انجام هزینه های پیش بینی شده مانند تهیه مسکن ، هزینه دانشگاه ، جهیزیه ، اتومبیل ، درمان و … از محل پس انداز های ماهانه و همچنین هزینه های پیش بینی نشده به همراه تامین پوششهای بیمه ای عمر ، حوادث و از کار افتادگی ناشی از بیماری یا حادثه می باشد …

stick

نظرات

stick